Polityka prywatności mdag.pl
  1. DEFINICJE

Ilekroć poniższe pojęcia pisane są wielka literą w niniejszej Polityce Prywatności należy nadać im znaczenie wskazane w definicjach opisanych poniżej:

1. Administrator – Against Gravity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 26c/12, 02-703 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5262757178, REGON: 015682568. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: kontakt@againstgravity.pl lub listownie na adres: Against Gravity sp. z o.o., ul. Bukowińska 26c/12, 02-703 Warszawa.

2. Dane Osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość – o ile pozwalają na identyfikację Użytkownika, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami w sytuacjach objętych ustawą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

5. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem mdag.pl

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH I/LUB DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

1. Niniejsza Polityka zawiera informacje w zakresie przetwarzana Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a także  zasady związane z wykorzystaniem plików cookies i/lub innych podobnych technologii.

2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w szczególności informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Pliki cookies gromadzone w ramach korzystania z Serwisu służą identyfikacji Użytkownika, a na ich postawie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookies pomimo faktu, iż nie służą identyfikacji Użytkownika to w połączeniu z innymi unikatowymi informacjami dotyczącymi Użytkownika pozwalającym na jego identyfikację mogą stanowić dane osobowe.

3. W przypadku umożliwienia Użytkownikom korzystania z dodatkowych funkcjonalności takich, jak skorzystanie z formularza kontaktowego lub zamówienie newslettera, wówczas stosowne informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych oraz zakresu ich przetwarzania zostaną udostępnione przy ich zbieraniu na potrzeby w/w funkcjonalności.

4. Założenie konta Użytkownika jest dobrowolne (Użytkownik nie ma prawnego obowiązku założenia konta, z tym że podanie Danych Osobowych jest warunkiem założenia konta Użytkownika w serwisie). Założenie konta Użytkownika w Serwisie związane jest z koniecznością wypełnienia formularza rejestracyjnego, w których Użytkownik wskazuje określone dane, z tym że w ramach formularza zostały wyodrębnione dane obligatoryjne, które Użytkownik winien podać oraz dane fakultatywne, które Użytkownik może, ale nie musi podawać. W przypadku rejestracji Użytkownika w serwisie przetwarzane będą Dane Osobowe podane przez Użytkownika oraz informacje o korzystaniu z Serwisu.

Podanie Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie, a jednocześnie podanie danych oznaczonych jako wymagane jest warunkiem założenia konta w Serwisie. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko po założeniu konta.

5. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

6. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Danych Osobowych (o ile zostały mu udostępnione):

a) adresy elektroniczne usługobiorcy, email

b) imię, nazwisko,

c) NIP Użytkownika w przypadku firm

d) nazwa firmy (o ile zostanie podana)

e) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (o ile będzie wymagany do zawarcia umowy)

f) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym powyżej

g) adres IP Użytkownika,

7. W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów newslettera Użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności oraz danych o Administratorze. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem lub świadczenia usługi newslettera.

8. Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania Danych Osobowych innych, niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

 

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE. KORZYSTANIE Z SERWISU MDAG.PL

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, zapisywania informacji o wybranych projekcjach i wydarzeniach rezerwacji w ramach usługi Mój Festiwal udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

c) w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

d) w celach marketingowych własnych Administratora oraz innych podmiotów (Zaufanych Partnerów), w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem, tj. w szczególności badanie satysfakcji.

e) dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych Partnerów Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym rejestrze komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

IV.        REJESTRACJA W SERWISIE MDAG.PL

1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Dane Osobowe są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

c) w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Administrator nie żąda od Użytkownika podawania Danych Osobowych innych osób.

V. MARKETING

MARKETING BEZPOŚREDNI

1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w opisywanym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

VI. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest, FreshMail Sp. z o.o., MailChimp, Twilio Ireland Limited, SparkPost). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

2. Administrator może przekazywać informacje o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki Użytkownika.

a) Dane Użytkownika zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z optymalizacją reklam na Facebooku (zapis aktywności) oraz mediach społecznościowych Administratora, zapis aktywności. Odbiorcą danych Użytkownika będzie Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2).

b) W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland dane Użytkownika (statystyki wejść na stronę, historia zakupów produktów) mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation

3. Serwis używa tak zwanych wtyczek społecznościowych oferowanych przez Instagram obsługiwany przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (dalej „Instagram”) – informacje o adresie IP. Informacje na temat polityki prywatności Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

4. Serwis używa tak zwanych wtyczek społecznościowych oferowanych przez Pinterest Europe Ltd., irlandzka spółka z siedzibą pod adresem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia – informacje o adresie IP. Informacje na temat polityki prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5. Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics – dane statystyczne, informacje o adresach IP. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie, w tym do dostawcy powyższych usług – Google LLC, Mountain View, California. Zasady zbierania i przetwarzania danych dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Google przetwarza dane osobowe Użytkownika również w USA i podlega regulacjom EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Serwis używa tak zwanych wtyczek YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”) – Informacje o adresie IP. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube  znajdują się w oświadczeniu o ochronie prywatności. Dostępne są tam również dalsze informacje dotyczące  praw Użytkownika i możliwości dokonania ustawień celem ochrony prywatności Użytkownika: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

7. Serwis używa tak zwanych wtyczek Twitter, Twitter jest prowadzony przez firmę Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") – informacje o adresie IP. Przegląd wtyczek Twittera i ich wyglądu znajduje się tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons; informacje na temat polityki prywatności Twittera znajdują się tutaj: https://twitter.com/privacy.

8. W celu zarządzania listą użytkowników, Administrator korzysta z serwisu Mailchimp, na którym przechowywana jest część danych Użytkowników. Mailchimp to usługa do zarządzania listą adresową i wysyłania wiadomości e-mail dostarczana przez Mailchimp Inc. z siedzibą w USA. Mailchimp ma swoją własną politykę prywatności: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

9. W celu zarządzania listą Użytkowników, Administrator korzysta z produktu FreshMail – usługi do zarządzania listą adresową i wysyłania wiadomości e-mail. FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051. Polityka prywatności FreshMail dostępna jest pod adresem: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

10. W celu przesyłania wiadomości mailowych do Użytkowników, Administrator korzysta z produktu SendGrid - usługi do wysyłania wiadomości e-mail, dostarczanej przez firmę Twilio Ireland Limited. Twilio Ireland Limited,  25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Polityka prywatności Twilio Ireland Limited jest dostępna pod adresem: https://www.twilio.com/legal/privacy

11. W celu przesyłania wiadomości mailowych do Użytkowników, Administrator korzysta z produktu SparkPost - usługi do wysyłania wiadomości e-mail, dostarczanej przez firmę SparkPost, 9160 Guilford Road, Columbia, MD 21046, USA. Polityka prywatności SparkPost jest dostępna pod adresem: https://www.sparkpost.com/policies/privacy/

12. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może jednak nastąpić w zakresie opisanym poniżej.

 

VII. APLIKACJE MOBILNE

1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu, a także usług dodatkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Za pomocą aplikacji mobilnych Użytkownik może w szczególności: przeglądać asortyment Serwisu, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Serwisie, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.

VIII. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1.Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

COOKIES „SERWISOWE”

2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

2.1. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza Adobe Flash Player), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

e. trwałe pliki cookies służące do personalizacji języka Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user language customization cookies),

f. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości Mój Festiwal na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

3. Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

4. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany ustawień prywatności w odpowiednich opcjach w przeglądarce internetowej lub aplikacji.

5. Użytkownik może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookies należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookies. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookies należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji.

IX. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, aż do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a następnie przez okres:

a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych,

b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

 

X. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Dane Osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c) Prawo do żądania sprostowania  danych– na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

d) Prawo do usunięcia danych – „Prawo do bycia zapomnianym” – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na Danych Osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Użytkownik, którego dane dotyczą , wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Użytkownika, którego one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik, którego dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik, którego dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

i) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik, którego dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

a) w formie pisemnej na adres: Against Gravity, ul. Bukowińska 26C / 12, 02-703 Warszawa

b) drogą e-mailową na adres: kontakt@againstgravity.pl

c) wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

- z jakiego uprawnienia chce skorzystać Użytkownik składający wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

- jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail, itp.);

- jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować Użytkownika składającego wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

XI. ODBIORCY DANYCH

1. W związku z realizacją usług Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych - podmiotom takim, jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym partnerom handlowym. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator, na platformie Eventival, PayPal, PayU dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu z Serwisu mogą mieć Zaufani Partnerzy (Studio Kropka s.c. Piotr Szyngiera, Krzysztof Kijak, Katarzyna Tomaszewska; Network Automation Systems Dawid Zając, bSimple - Bartłomiej Moszyński), którzy wykorzystują pliki cookies lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści. Zaufani Partnerzy, z którymi Administrator współpracuje w związku z korzystaniem z ich usług lub narzędzi, pozwalających m.in. na personalizowanie treści i usług oferowanych w Serwisie, należący do następujących kategorii: reklamodawcy, domy mediowe, firmy oferujące narzędzia do zarządzania kampaniami reklamowymi oraz właściciele serwisów internetowych, w szczególności: Google, Facebook.

 

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

1. Poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony Danych Osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Osobowe poza obszar EOG mogą zostać przekazywane na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

XIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące (Studio Kropka s.c. Piotr Szyngiera, Krzysztof Kijak, Katarzyna Tomaszewska; Network Automation Systems Dawid Zając, bSimple - Bartłomiej Moszyński) dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

XIV. DANE KONTAKTOWE

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@againstgravity.pl lub adres korespondencyjny Against Gravity, ul. Bukowińska 26C / 12, 02-703 Warszawa

XV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

LISTA ZAUFANYCH PARTNERÓW

Studio Kropka s.c.  Piotr Szyngiera, Krzysztof Kijak, Katarzyna Tomaszewska (ul. Kupa 3/14, 31-057 Kraków)

Network Automation Systems Dawid Zając (Radzymińska 10/36, 03-752 Warszawa)

bSimple - Bartłomiej Moszyński (ul. Kopińska 27/22, 02-327 Warszawa)

Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2) – link do polityki prywatności dostępny powyżej.

Instagram obsługiwany przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA – link do polityki prywatności dostępny powyżej.

Pinterest Europe Ltd., irlandzka spółka z siedzibą pod adresem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia – link do polityki prywatności dostępny powyżej.

Google LLC, Mountain View, California – link do polityki prywatności dostępny powyżej.

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA – link do polityki prywatności dostępny powyżej.

Mailchimp Inc. z siedzibą w USA – link do polityki prywatności dostępny powyżej.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA – link do polityki prywatności dostępny powyżej.

FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000497051 – link do polityki prywatności dostępny powyżej.

Twilio Ireland Limited,  25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland - link do polityki prywatności dostępny powyżej.

SparkPost, 9160 Guilford Road, Columbia, MD 21046, USA - link do polityki prywatności dostępny powyżej.

 
Doc shop
Kup nasze filmy na DVD
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w: Polityce prywatności

OK